Kategorie: Samochody od A do Z

CZĘSTOTLIWOŚĆ DRGAŃ SWOBODNYCH

Jeżeli masa uresorowana m unosi się i opada, czyli wykonuje ruchy drgające wzdłuż osi z, to częstotliwość kątowa swobodnych drgań układu con [rd/sek] wyrażać się będzie równaniem: ton = Vcjm [rd/sek]. Z podanej. uprzednio zależności wynika, że: a>n = Vg/s [rd/sek].Częstotliwość kątowa drgań swobodnych eon samochodu jest więc przy danym obciążeniu wielkością stałą i niezależną od warunków jazdy, lecz wynika jedynie ze statycznej strzałki ugięcia elementów sprężystych.Częstotliwość swobodnych drgań zawieszenia na minutę n [l/min], czyli częstotliwość ruchów drgających masy ureso­rowanej wynika z zależnością n = (30/tt) • Vcjm [l/min] lub u = (30ln)-VWs 29S/Vs [l/min].

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!

STATYCZNA STRZAŁKA

Znając więc statyczną strzałkę ugięcia zawieszenia samo­chodu s można od razu obliczyć częstotliwość jego swobod­nych drgań n. Statyczne strzałki ugięcia i odpowiadające im częstotliwości drgań zawieszeń typowych samochodów zestawiono poniżej:  Częstotliwość drgań swobodnych mas uresorowanych samo­chodu zależy w dużym stopniu od charakteru współpracy sprężystych elementów zawieszenia i ogumienia kół. Dlatego też w obliczeniach wprowadza się pojęcie wypadkowej twardości zawieszenia, czyli c =   • c2l (cx + c2) [kG/cm],gdzie: ct — twardość sprężystych elementów zawieszenia oraz ca — twardość ogumienia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!

PRZECIĘTNE CZĘSTOŚCI

Częstotliwości drgań swobodnych zawieszenia samochodu zawarte w granicach 50… 150 l/min są’znoszone przez jadących bez przykrości. Odpowiadają one bowiem prze­ciętnym częstościom stawiania kroków przez człowieka. Na drgania o częstotliwości poniżej około 50 l/min orga­nizm ludzki reaguje chorobą morską. Natomiast drgania o częstotliwości ponad 150 l/min wywołują szybkie znu­żenie, a nawet bóle wywołane nadmiernym napięciem mięśni (trzęsienie).Drgania masy uresorowanej samochodu cechuje mała częstotliwość przy dużej amplitudzie. Masy nieresorowane ‚drgają podczas ruchu samochodu z doić dużą częstotli­wością 400;. .800 l/min, przy czym amplitudy tych drgań śą na ogół niewielkie i zawierają się w granicach paru cen­tymetrów tj. z reguły w zakresie odkształceń ogumienia kół.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!

DRGANIA PODCZAS JAZDY

Podczas jazdy drgania mas uresorowanych i nieresorowa­nych nakładają się na siebie. Powszechnie dąży się do tego, aby nieprzyjemne dla jadących drgania masy uresorowanej były jak najmniej wyczuwalne. Osiąga się to przez ograni­czenie do minimum mas nieresorowanych oraz zastoso­wanie. miękkiego zawieszenia o dużej statycznej strzałce ugięcia.   Drgania wymuszone masy uresorowanej. Dobierając cha­rakterystykę zawieszenia samochodu obok drgań swobod­nych trzeba uwzględniać również i drgania wymuszone, występujące podczas ruchu samochodu po nawierzchni o      regularnych falistościach. Wpływ drgań wymuszomych można rozpatrzyć poglądowo w oparciu o założenie, że układ drgający o jednym stopniu swobody porusza się w kierunku x z prędkością v, przy czym koniec sprężyny układu przesuwa się po linii falistej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!

PRZYDATNOŚĆ ZAWIESZENIA

Przydatność zawieszenia samochodu charakteryzuje sto­sunek częstotliwości/kątowej drgań wymuszonych (a>) do częstotliwości kątowej swobodnych drgań własnych (o>„) samochodu, oznaczany symbolem &. Stosunek ten określa zależność długości fal ruchu samochodu podczas jego drgań własnych do długości fal drogi; & = co/a)n = n • vx • Ys/gll. Małym wartościom & — odpowiadają małe szybkości jazdy oraz długie fale nierówności. Natomiast dużym wartościom odpowiadają znaczne szybkości jazdy oraz krótkie fale nierówności nawierzchni. W przypadku równości często­tliwości drgań wymuszonych i własnych, czyli gdy 1, występuje niepożądane zjawisko rezonansu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!