Kategorie: Samochody od A do Z

MECHANIKA ZAWIESZENIA SAMOCHODU

Mechanika zawieszenia samochodu oparta jest na teorii drgań. Ścisłe matematyczne ujmowanie drgań, którym podlega poruszający się samochód I jego elementy, jest sprawą trudną i złożoną. Dlatego też w praktyce nie po­pełniając istotnych błędów wprowadza się liczne uproszcze­nia w rozważaniach, w stosunku do rzeczywistego układu. Rozpatrując samochód jako obiekt podlegający drganiom rozróżnia się w nim:    masy uresorowane, których ciężar przenoszony jest przez zawieszenie; należą do nich silnik, nadwozie i wszystkie elementy podwozia sztywno z nim związane, w tym również i rama jeśli samochód ją ma; ponadto do mas uresorowa- nych zalicza się osoby jadące samochodem, ich bagaż oraz przewożony ładunek,  masy nieresorowane, do których należą zawieszenie i wszystkie elementy związane przez nie z masą uresorowaną, czyli koła jezdne z piastami i bębnami hamulcowymi, osie lub mosty napędowe z przekładnią główną.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!

MASY NIERESOROWANE

Masy nieresorowane opierając się o nawierzchnię drogi poprzez sprężyste ogumienie, mogą wykonywać ruchy nie­zależne od ruchów masy uresorowanej. Wielkość wzajem­nych przesunięć tych dwóch mas jest uwarunkowana kon­strukcją zawieszenia oraz osi samochodu.Masy uresorowane sa­mochodu mogą wyko­nywać dowolne ruchy.Analizując ruchy sa­mochodu w odniesie­niu do przestrzennego układu współrzędnych prostokątnych okazuje się, że wszelkie możliwe ro­dzaje ruchów i drgań, którym podlega sa­mochód, dąją się spro­wadzić do sześciu możliwych, a mianowicie do przesunięć wzdłuż trzech osi wzajemnie prostopadłych lub obrotów wokół tych osi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!

UKŁAD O WIELU STOPNIACH

Są to: przesunięcia liniowe:’wzdłuż osi poziomej w kierunku jazdy, (x) — szarpanie samochodu, wzdłuż osi poziomej prostopadłej do kierunku jazdy (y) zarzucanie boćzne.wzdłuż osi pionowej (z) —. unoszenie i opadanie, oraz ruchy obrotowe:osi x — kołysanie poprzeczne,    wokół osi y — kołysanie podłużne,wokół osi z — zarzucanie.    Samochód jest wprawdzie układem o wielu stopniach swo­body, lecz poglądową analizę charakteru drgań masy ureso­rowanej samochodu można oprzeć na najdalej posuniętym uproszczeniu i założyć umownie, że samochód stanowi układ drgający o jednym tylko stopniu swobody.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!

UPROSZCZENIE

Uprosz­czenie takie jest o wiele bardziej słuszniejsze niż na pozór się to wydaje. Wynika to z okoliczności, że w nowoczesnym samochodzie osobowym o wysuniętym do przodu silniku i    sięgającym daleko za tylną oś bagażniku, lub w autobusie czy samochodzie ciężarowym w pełni załadowanym, biorąc praktycznie przednie i tylne zawieszenie stanowią niezależ­ne układy drgające.Drgania swobodne masy uresorowanej. Samochód rozpatrywany jako układ drgający o jednym sto­pniu swobody składa się ze skupionej masy -m (kG • seka/cm], która co do wielkości równa się masie uresorowanej samochodu może wykonywać tylko ruchy, pionowe (tj. wzdłuż osi z — oraz ze sprężyny o twardości c [kG/cm].

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!

TWARDOŚĆ ZAWIESZENIA

Twardość c za­wieszenia (sprężyny) przed­stawia łączną sprężystość wszystkich, elementów za­wieszenia oraz sprężystość ogumienia.Statyczna strzałka ugięcia zawieszenia (sprężyny) — s [cm] jest to jej ugięcie pod działaniem ciężaru G [kG] masy uresorowanej. Ujmując inaczej statyczna strzałka ugięcia zawieszenia stanowi różnicę wysokości środka’ ciężkości masy uresorowanej między , położeniem równowagi. oraz położeniem uniesienia masy resorowanej w którym siła sprę­żystości zawieszenia równa jest zera (Ps =* 0). Związek między statyczną strzałką ugięcia (s) i twardością zawiesze­nia (c) określa zależność s = G/c [cm]. Ponieważ G == m • g (gdzie: g — przyspieszenie ziemskie [cm/seka]), a więc s — = /7i-g/c [cm].

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!